Regulamin

Start / Regulamin

Zasady wynajmu

 1. Podstawą wynajęcia sprzętu jest spisanie umowy wynajmu pomiędzy Wypożyczalnią Przekop, której właścicielem jest FHU „Willa Przekop”, ul. Nad Zalew 9, 34-443 Sromowce Wyżne zwaną w dalszej części WYNAJMUJĄCYM, a osobą lub firmą pożyczającą zwaną w dalszej części NAJEMCĄ.
 2. Sprzęt wynajmowany jest na dni, jest również możliwość wynajęcia na godziny. Przy dłuższych terminach wypożyczenia istnieje możliwość negocjacji ceny.
 3. Pobierana jest kaucja zwrotna (od 200 zł do 2000 zł) w zależności od rodzaju wypożyczanej rzeczy.
 4. Rozliczenie następuje po zakończeniu umowy.
 5. Faktury VAT lub paragony będą wystawiane w dniu zwrotu sprzętu.
 6. 5. Istnieje możliwość dowozu i odbioru wynajmowanych urządzeń – ceny ustalamy indywidualnie. 
 7. 6. Termin zwrotu można przedłużyć jedynie za zgodą wypożyczalni.
 8. Ważne: wynajmujemy danej osobie max 2 urządzenia.
 9. Asortyment przedstawiony w cenniku oraz opis każdego produktu ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w myśl kodeksu cywilnego.

Dokumenty potrzebne przy wynajmie

Osoba prywatna

Do spisania umowy potrzebne są dwa dokumenty: dowód osobisty i drugi dokument ze zdjęciem lub rachunki za prąd, wodę za ostatnie dwa miesiące.

Firmy

 • Dowód osobisty
 • Zaświadczenie o nadaniu nr. NIP lub REGON
 • Dokument poświadczający wpis do ewidencji
 • Jeśli odbiorcą sprzętu jest pracownik, to należy dysponować upoważnieniem od pracodawcy, oraz kaucją w odpowiedniej wysokości.

Zobowiązania WYNAJMUJĄCEGO

 1. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że sprzęt, będący przedmiotem umowy jest w dobrym stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytku, bez żadnych ukrytych wad.
 2. Przed każdym wypożyczeniem sprzętu WYNAJMUJĄCY ma obowiązek zapoznać NAJEMCĘ z dokładną instrukcją obsługi i przeszkolić go w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.
 3. WYNAJMUJĄCY nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i ewentualne szkody powstałe w czasie użytkowania narzędzi.
 4. WYNAJMUJĄCY zobowiązuje się do ochrony danych osobowych NAJEMCY i nie przekazywania ich osobom trzecim bez wyraźnej zgody NAJEMCY.

Zobowiązania NAJEMCY

 1. NAJEMCA przyjmuje do użytku sprzęt będący własnością WYNAJMUJĄCEGO, z obowiązkiem zwrotu w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie.
 2. NAJEMCA oświadcza, że został zapoznany z instrukcją obsługi i został przeszkolony w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.
 3. NAJEMCA zobowiązuje się płacić WYNAJMUJĄCEMU czynsz w wysokości wynikającej z przemnożenia ilości dni najmu i stawki za jedną dobę według obowiązującego cennika. W przypadku zwłoki w płatności, WYNAJMUJĄCY uprawniony jest do żądania ustawowych odsetek.
 4. NAJEMCA zobowiązuje się, iż wynajęty sprzęt będzie użytkował zgodnie z jego przeznaczeniem, nie będzie dokonywał napraw bez wiedzy i zgody WYNAJMUJĄCEGO, nie odda przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub w podnajem, zabezpieczy sprzęt przed uszkodzeniem, kradzieżą i zniszczeniem.
 5. W przypadku kradzieży przedmiotu najmu, NAJEMCA zobowiązany jest do zwrotu wartości odtworzeniowej sprzętu przez WYNAJMUJACEGO(wartość odtworzeniowa to aktualna cena maszyny o podobnym przebiegu i roku produkcji). W ww. przypadku Najemca powinien niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu WYNAJMUJĄCEGO. O kradzieży, dewastacji bezzwłocznie powiadomić właściwe organy ścigania.
 6. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nie przestrzeganie w/w instrukcji oraz zasad bhp będą obciążały najemcę. Najemca zobowiązany jest do pokrycia całkowitych kosztów naprawy ( gdy sprzęt nie nadaje się do naprawy, Najemca zwróci jego wartość odtworzeniową).
 7. Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe w skutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez NAJEMCĘ ponosi NAJEMCA.
 8. NAJEMCA zrzeka się wszelkich roszczeń wobec WYNAJMUJĄCEGO z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.

Zwrot sprzętu

 1. NAJEMCA zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu, oraz akcesoria dodatkowe w przewidywanym dniu zwrotu, podanym na umowie wynajmu, nie później niż do godziny, w której został on pożyczony. W przypadku zwrotu przedmiotu najmu po terminie wygaśnięcia umowy najmu, zostanie naliczony czynsz za każdy dzień zwłoki według obowiązującego cennika, o przedłużeniu wynajmu najemca zobowiązany jest poinformować wynajmującego.
 2. Zwrócony sprzęt powinien być kompletny, w pełni sprawny, wolny od wszelkich wad i oczyszczony.
 3. W przypadku zwrotu brudnego przedmiotu najmu, NAJEMCA poniesie koszty mycia w kwocie 20 zł brutto.
 4. Kaucja podlega zwrotowi najemcy w momencie zwrotu przedmiotu najmu po sprawdzeniu go przez Wynajmującego.

Zerwanie umowy wynajmu

 1. Zerwanie umowy następuje w przypadku:
  • samowolnego przedłużenia czasu użytkowania
  • używanie wynajętego sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i zasadami sztuki.
 2. Zerwanie umowy powoduje rygor natychmiastowego zwrotu wynajętego urządzenia.

Spory wynikające z interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzygane będą zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego.

RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

Administratorem danych osobowych Najemców narządzi jest Wypożyczalnia Przekop której właścicielem jest FHU „Willa Przekop”, ul. Nad Zalew 9,  34-443 Sromowce Wyżne (dalej zwana Wynajmującym).

Dane osobowe osób wynajmujących narzędzia takie jak:  Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, numer telefonu, numer PESEL, numer NIP, numer dowodu osobistego, numer paszportu, numer prawa jazdy – będą przetwarzane na podstawie konieczności wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust 1 lit. b), c) oraz f) RODO), której Najemca jest stroną. Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne dla zawarcia i wykonania  umów z Wynajmującym, a dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków Wynajmującego wynikających z umów zawartych z Najemcą, a po tym okresie do przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów.

Najemca ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • przenoszenia danych
 • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Wynajmujący może przetwarzać dane osobowe Najemcy  w celu realizacji swoich uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit. f) RODO) polegających na:

 • dochodzeniu zapłaty należności z tytułu zawartej umowy najmu (w szczególności dotyczy to imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru rachunku bankowego Najemcy, danych w zakresie rozliczeń i płatności należności z tytułu zawartej umowy najmu)
 • zabezpieczeniu mienia powierzonego przez Wynajmującego, w szczególności celem lokalizacji wynajętego pojazdu w razie jego utraty, przywłaszczenia lub kradzieży.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do osób trzecich.